10/8/10

ආදරය

[හෂිත ගේ මූණු පොත් කවියකට පිළිතුරක්]

චාටුවට අහු වුණ
ලාටුවට රැවටුන

කෝඩු සිත්වල 

හී ගඩු මල් පිපෙන
චපල කමකට 

ඇලිමනි දඩ ගෙවන
චංචල නිසංසල සුන්දර කඳුළු ගඟ
නිරාමිස රාගයේ පිවිතුරු වංචාව

යක් ගණයට ලියා
මිනිසත්කම ගයන
දෙවියන්ගේ ස්වරය


හැම දා නොවෙනස් ව දළු ලයි ආදරය


යුනිකෝඩ් අකුරින්
මූණු පොත් පිටුවල ද

හොර පෑනෙන් ලියා පොත් අස්සේ දැමූ
මළ බසකින් ගෙතූ මතකය පොදි බැඳන්
අපි වයසට ගොහින්