6/20/11

නුඹ... [ඉරමල වැටිලා]

ඉරගල කන්දෙන් ඉරමල වැටිලා
ගොම්මන් කළුවර මිදුලට ඇවිදින්
රුක් අත්තන මල් සුවඳ ගෙනාවට
නුඹේ  සුවඳ මට ඊට වැඩියි

රෑන ගිරා හඬ යටපත් කරගෙන

කළුවර එන්නේ රැහැයි හඬින්
හීන හතෙන් නුඹ පිටමං වූ දා
ඒ කළුවර යයි ගෙටත් උඩින්

මුකලාන මැද හේන දිහාවෙන් 

රෑ සීපාවන් හඬනු ඇසේ
හේන කුඹුර පැල උන්ට ගියාදෙන් 
නුඹ තනිකර මම යමි ද කෙසේ?

[ගීතයේ නිධාන කතාව මෙතනින් බලන්න]