11/7/10

සොරෙකු මෙන්

සීරුවෙන් මහ දොර විවර කර
සීරුවෙන් යළි වසා තද කර
සොරෙකු මෙන් හෝදිසි ඇහින්
හෙමි හෙමින් බිමටත් හොරෙන්
පිටව යමි මම නිවහනින්

මගේ තුරුළේ ගැලී ඉන්නට

සිනහසෙන්නට නළවගන්නට
මගේ දිවි සටහනේ කොටු කළ
ඇගේ පංගුව බේර ගන්නට
පොඩිත්තිය හරි සෙවිල්ලෙන්


11/3/10

සිසු පැණය

කළු මාමගෙ රතු ගොනා
වත්ත පහළ පෙරළනා
නිල් මාමගෙ කොළ ගොනා
ඒක අහල දඟලනා
 

කඹේ කඩන් රතු ගොනා
උගෙම වත්ත වනසනා
නොමිළේ දුන් තණ මනා
සී සී කඩ විසි වෙනා
 

ගොන් දෙන්නා ළං වුණා
අං හරියට ගැලපුණා
අහස පොළව දෙදරනා
අං පොරයක පැටළුනා
 

ඇන්න පාර කොළ ගොනා
තණ ගෝනිය විසි වුණා
ගජ බල්ලන් කටු කනා
මිටිය මිටිය විකුණනා
 

මිළ කෙරුව ද කොපමණා
දුන්නත් නොමිළේ මෙනා 
තණ නම් විය යුතු මනා
එයමයි නොම සිදු වෙනා

ගජ බල්ලන් රජ වුනා
තණපත් ටික වැහැරුනා
ගිනි ගණනට විකිණෙනා
ඉපලට මිළ කියවුණා