5/16/12

ඔබා

කවදත් කාගෙ කාගෙත් බ්ලොග් පිටු අතර
අදහස් මිටක් සිනහවකින් අකුරු කර
හිතවත් කමින් දිරි ගන්වන හැම නිතර
වියපත් නිරික්සුම් කරුවා ඔබ මිතුර

දැනුමට දේශපාලනයට ආගමට

ලොකු පොඩි බෙදුම්, හැදියාවට ජඩ කමට
නිතරම ඇවිලෙතත් බ්ලොග් කරුවන් එමට
සිනහව පමණි ඔබ බෙදුවේ අප හැමට

ආවත් වරක් කියවා සටහනක් ලියා

ආයිත් ගිහින් තව ලියලද බලන ඔයා
කාගෙත් හිතට මහ ලොකු හිස්තැනක් තියා
කාටත් හොරෙන් නෑවිත් ඉන්නටම ගියා

ඉමිහිරි මතක සටහන් අකුරින් කරවා

ඇසිදිසි ලෙසින් සිතු-රූ පෙළකට හරවා 
රිසි රිසි උන්ට විඳ ගන්නට හිත පුරවා
ඔබ ලියු බ්ලොගෙහි පිටු අතරෙහි හිර කෙරුවා

නැති මුත් කතා බස් කර හමු වී හැබැහින්
එපුවත් අසා හිත වැළපෙයි දැඩි ස්වරයෙන්
එනමුත් නැවත කියවා ඔබ ලියු සටහන්
හැඬුවත් කෙනෙකු යළි හිනැහෙනු ඇත රහසින්