6/6/14

නැතිවුණු සපත්තු

සින්ඩරෙල්ලා
සුරඟන මායාවෙන් හැඩවන
හවහට ගෙදරදී යළි හඩු වන
ප්‍රින්ස් චාමින් ව මග දී හමුවන
සෙරෙප්පුව ගලවා අතට දී දුව යන

ප්‍රින්ස් චාමින්
නිතර අසු අරා සරණ
ඈ යනෙන මග ගැවසෙන
වෙනත් කෙල්ලන් දිහා නොබලන
ඈ නිසාම මහ පාටියක් නටවන

සෙරෙප්පුව නැතිබව කුඩම්මට අහුවන
ඒ වෙනුවට දුන් මල් ලියුම පාවා දෙන
ණයට ගත් අසු මතින් ප්‍රින්ස් චාමින් පැමිණෙන
මහ රැයේ අසු අරා අබිනික්මන

දැන් සින්ඩරෙල්ලා
දැලි අඟුරු ගාගෙන
රෑ දොළහ පසු වූ නිසා දැන්
හඩු වෙන වැහැරෙන කැත වෙන කළු වෙන
දරු පෝලිමක් එල්ලා ගෙන

ප්‍රින්ස් චාමින් කිව්වට
කලුහාමිලාගේ ප්‍රින්ස් චාමින්
නමට කුමරෙකු වන

ණයට ගත් අසු අරා යන එන
කුරුල්ලා මෙන් නිදැල්ලේ තටු සලන
ඒ ජීවිතේ අමතක ව යන
අද කොහේ හෝ කඹුරන
හැමදාම කටවනක් බීගෙන