9/27/10

සිත්තරාවී

තවම නුහුරු පියරු අතින්
මහ යගදා පන්හිඳකින්

සෝඩි ටිකිරි මිහිරි සිනා
සිහින මතක බිඳක අනා

ප්‍රාර්ථනා මල් සිතුවම්
අඳින්නෙ ඈ අපේ හිතේ

No comments:

Post a Comment