2/13/11

නරුම හුළං

[2011 ලා නිනා දුරුත්තේ දී]

හීන් හුළඟ කිති කවනා
සීත දුරුත්තේ ඉම පැන
අගාධයෙන් මතු වී එන
කීරි ගැහෙන නරුම හුළං

සීතලයට යටින් ඇවිත්
කණට ඔබන යවුල් රහස්

අතීතයෙන් පණිවුඩයක්


එදා වේල සරු කරන්න

සැප විඳින්න
තලු මරන්න
අනාගතය උකස්‌ කරපු
මිනිස්සුනේ අහපල්ලා

පොලිය සමග වන්දි ගෙවන

කාලය ඇවිදින්

හුරතලේට කවි ලියාපු
පෙම්වතුන්ට හිත් හදාපු
හීන් දුරුතු හුළඟ නොවේ

ලේ වන්දිය ඉල්ලන් එන

ගොරම් බිරම් උසාවියේ
යම පල්ලන් අපි

සීතලයට වෙලි ගියත්
ගිනි ගතයුතු තොපේ ඔලුව
මේ හුළඟට

No comments:

Post a Comment