3/10/11

මාර්තු අට

හෙලු කඳුළු එකතු කලොත්
මහ මුහුදත් ගොඩට ගලයි
විඳින දුකට නින්දාවට
මහ පොළොවත් කම්පා වෙයි

හැම දා හැම දේ විඳ ගෙන

උන්නු එකට වන්දි ලෙසට
එක දවසක් සමරන්නට
මහ අයිතිය නුඹට හිමියි
 

කිසා ගෝතමීල එක්ක
පටාචාර වැලපෙන කොට
මහවාසල බිසෝ උන්දැ
පාර දිගේ උද්ඝෝෂණ

දියවු අපට අපේ රයිට්ස්


එක දවසක් කෑ ගැහුවම

අවුරුද්දම බඩ පිරෙයිද?

No comments:

Post a Comment