4/30/11

මාළුවාගේ ජිවන චක්‍රය

[කතන්දරගේ චිකන් පාටියට මගෙන් මාළු දීසියක්]

කඩවල ඉන්න මාළුන් රසකර උයලා
එතනට එන්නේ සීතල පෙට්ටි
යෙ ඉඳලා
ඒකත් ට්‍රෝලරේ හොඳටම කල් මරලා
ජිවිතයට වඩා ඌ ඉන්නේ මැරිලා

එතනින් නොනැවතේ දිවි චක්කරය උගේ
ඔක්කොම මාළු නොම විකිනෙයි දවස අගේ
එම ඉයු මාළු බැදලා ලැමිනේට් වගේ
හෙට හා අනිද්දා කඩ බක්කියට නැගේ

ඔක්කොම එකතු කල විට එක එක මාළු
පරපුරු ගණන් එක කඩයක විකිණේ ලු
මුහුදේ ඉන්න කාලෙදී නොම හමු වේලු
බක්කියෙ ෆැමිලි ගෙට් ටුගෙදර සැමරේ ලු   

No comments:

Post a Comment