6/25/09

දෙන්න ද නොදෙන්න ද?

වෙවුලන දෙ අත්
පැටලෙන හැඩි දෙපා
එනමුත් එපා
අසුනක් බස්රියේ
හිටගෙන කියන
අගමුල නැති කතා

අම්මා ලෙඩ ඇඳේ
නංගිත් මල්ලියත්
යා යුතු පාසලට
බිරිඳත් මිය ගොසින්
පිළිකාවක් සැදී
ඉන්නේ පොඩි එකා
පසු පස අසරණ ව

ඔබ දෙන රුපියලෙන්
නොවෙදෝ දිවි රැකෙනු
මහ මෙර තරම් පින්
සුර ලොව නෙක වරම්

දෙන්න ද නොදෙන්න ද?
දෙ ලොවක් අතර මා

දෙයියන්ගෙ පිහිටෙන්
අතපය ඇත යසට
පඬිවරයෙක් කියයි
නොහැකි ද කරන්නට
රැකියාවක් වෙනත්?

හොරකම තමයි
වෙන මොනවා කරන්න ද?

පොඩි නෙත් අසරණ ව
වට පිට සිරි අතර
පාසල් වෙලාවේ
මහ මග සරසවිය
මෙය යි උගෙ පන්තිය

දෙන්න ද නොදෙන්න ද?
දෙ ලොවක් අතර මා

නැහැ පුඬු දවන ගඳ
ගෙඩි නැති පොල් සුවඳ
නුඹ ළඟ අඩු නැති ව

ලැබෙනා සොච්චමෙන්
නුඹ රස මන් පුරා
කීය ද ලැබෙන්නේ
අසරණ පොඩි අතට

ගිනි අව්වේ දැවී
වැස්සේ තෙමි තෙමී
පසු පස පිය මනින
අසරණ නෙත් දෙකට

දෙන්න ද නොදෙන්න ද?

ලාබෙට ගන්න හැකි
ඉක්මන් පින් පතා
දෙන්නට දෙකේ කැට
පින්වන්තියෝ
පොර කති පෝළිමේ

කාසිය හඬ නැගූ
අවලම් සිනහවක්
ඒ නුඹට ද මට ද?
නැතොත් පින්වන්තියට ද?

No comments:

Post a Comment