6/25/09

පූනරින් සමරා [2008 නොවැම්බර්… පළමු ජය]

නසන්නට නොව රකින්නට රට පෙරට ගිය අප දූ පුතුන්
නරුම රැළකට පැන දුවන්නට පහර දුන් හැටි රණ ගොසින්
සියළු කරදර පසෙක ලා දිවිය ද පුදා තම ලේ මසින්
බොහෝ කලකට නොවේ අමතක මුදා ගත් හැටි පූනරින්

තමන් රැකුමට දැයක් බිලිදෙන නරුම කොටි රැළ රුහිරු බුදිනා
රටෙන් පැනගිය හොර රැළක් වේ සතෙන් සතයට උනට පුදනා
තමන් හා එක කුස උපන් උන් බලෙන් යුදයට තල්ලු කරනා
විට දි උන් සැම සතුටු වන්නේ තමන් රට පැන ගත්ත බැවිනා

සියවසේ විසි එක් වැනි ත් මුන් තවම ඉන්නේ ගල් යුගේ
ලොව පුරා මේ වැනි එවුන් හට වැට බැඳේ මේ නව යුගේ
නොම විරූ ලෙස ත්‍රස්තවාදය නසන හැටි නම් හරි අගේ
හෙට දිනේ එය ලෝ දනන් හට කියා දෙන්නෙත් අප වගේ

පොළින් පොළ බැඳි නරුම බලකොටු එකින් එක නිති ජය ලබන්නයි
ගතින් වෙහෙස ද අතුරු අනතුරු අඩු වෙලා ඔබෙ දිවි රැකෙන්නයි
තමන් හිරවුණු යකඩ අඬුවෙන් දමිල සොයුරන් මුදා ගන්නයි
ලෙයින් සුරැකුනු දැයේ හෙට දින එකට ජය පැන් බෙදා ගන්නයි

No comments:

Post a Comment